Lietošanas noteikumi

 1. Noteikumos lietotie termini:
  1. Vietne – SIA Edy365.com izveidota un uzturēta interneta vietne “www.edy365.com” prakses organizēšanai.
  2. Autentifikācijas rīks – Informācija (lietotājvārds un parole), kuru Lietotājs izmanto piekļūšanai Vietnei un darbību veikšanai tajā atbilstoši vietnes mērķiem, ievērojot lietošanas noteikumus.
  3. Lietotājs – Izglītības iestādes darbinieks, praktikants un uzņēmuma pārstāvis, kuram piekrītot šo noteikumu prasībām, piešķirtas tiesības piekļūt Vietnei, izmantojot Autentifikācijas rīku.
  4. Vietnes uzturētājs – SIA Edy365.com.
 2. Vietnes lietošanas noteikumi
  1. Vietnes lietošanas noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka SIA Edy365.com izveidotās Vietnes “www.edy365.com” lietošanas noteikumus, kas ietver reģistrēto lietotāju (turpmāk – Lietotājs) tiesības, pienākumus, ierobežojumus un atbildību, Lietotāju reģistrācijas un atcelšanas kārtību, Vietnes lietošanas kārtību un Lietotāju atbalsta kārtību.
  2. Lietotājam pirms reģistrācijas Vietnē un/vai tās lietošanas uzsākšanas ir pienākums iepazīties ar Noteikumiem.
 3. Vietne paredzēta
  1. Vietne izveidota ar mērķi dot iespēju izglītības iestādēm, to audzēkņiem - jaunajiem speciālistiem un uzņēmumiem – prakses vietu devējiem, platformas ietvaros atrast vienam otru, pārvaldīt un nobeigt praksi un saglabāt prakses dokumentāciju arhīva vajadzībām. Papildus tam vietne nodrošina izglītības iestādēm tiešsaistes reālā laika prakses procesa kontroli kā arī LDDK un IZM pieeju nepieciešamajai informācijai.
  2. Pieslēgšanās Vietnei notiek tās mājaslapas adresē www.edy365.com.
 4. Lietotāju reģistrācija
  1. Par Vietnes Lietotāju var kļūt Izglītības iestādes pilnvarots darbinieks, tās audzēknis, uzņēmuma pilnvarots darbinieks, LDDK un IZM darbinieki.
  2. Reģistrācija vietnē tiek veikta, precīzi un patiesi norādot informāciju par lietotāju/iestādi.
  3. Lietotāju reģistrāciju Izglītības iestādēm veic Vietnes uzturētājs.
  4. Lietotāju reģistrāciju uzņēmumiem veic uzņēmuma pilnvarots darbinieks.
  5. Vietnes Lietotāja autentifikācijas rīki glabājami citām personām nepieejamā veidā un nav nododami lietošanai citai personai.
 5. Vietnes lietošana:
  1. Vietni drīkst izmantot tikai tās paredzētajiem mērķiem, ievērojot visus Latvijas Republikā spēkā esošos un tai saistošos normatīvos aktus.
  2. Lietotājs uzņemas pilnu atbildību par rīcību, lietojot Vietni, un/vai par savu rīcību/bezdarbību, tās izraisītām sekām/nodarītiem zaudējumiem citiem Lietotājiem un/vai Vietnes uzturētājam.
  3. Lietotājam jāpārliecinās, ka beidzot darbu vietnē, tas ir izgājis no sava lietotāja konta katras sesijas beigās.
  4. Gadījumā, ja rodas aizdomas, ka Vietnes Lietotāja autentifikācijas rīki varētu būt nonākuši citas personas rīcībā, nekavējoties veic to nomaiņu un nekavējoties informē Vietnes uzturētāju par jebkādu neatļautu autentifikācijas rīku izmantošanas gadījumu vai jebkādu citu drošības pārkāpumu.
  5. Ar Vietni saistītās intelektuālā īpašuma tiesības pieder tikai Vietnes uzturētājam.
  6. Vietnes uzturētājam ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot Lietotāja un/vai konkrētas IP adreses pieeju Vietnei.
  7. Vietnes uzturētājs nekādā veidā nav atbildīgs par saturu, neaprobežojoties ar jebkādām kļūdām vai nepilnībām jebkādā saturā vai par jebkādiem zaudējumiem vai izdevumiem, kas radušies citu Vietnes Lietotāju apzinātas vai neapzinātas rīcības dēļ, vai citādi Vietnē pieejama satura izmantošanas dēļ.
  8. Lietotājs apzinās, ka, lietojot Vietni, viņš var sastapties ar citu Lietotāju ievadītu saturu, kas var būt maldinošs, kļūdains, apšaubāms u.c. neatbilstošs.
  9. Lietotājs apzinās un piekrīt, ka vietnē var tikt izvietota reklāma, ka Lietotājam var tikt nosūtītas informatīvas e-pasta vēstules no Vietnes uzturētāja, kas var saturēt arī trešo pušu reklāmu.
  10. Lietotājs nedrīkst:
   1. Jebkādā veidā traucēt normālu Vietnes darbību, tajā skaitā ierobežot vai bloķēt Vietnes pieejamību, mainīt Vietnes saturu, nesankcionēti piekļūt citu Lietotāju datiem un Lietotājiem neparedzētai informācijai.
   2. Ievadīt Vietnē, nosūtīt un/vai pārsūtīt pa e-pastu, pārraidīt vai citādi darīt pieejamu jebkādu saturu, kas ir nelikumīgs, aizvainojošs, naidpilns - ja tas izraisa pretenzijas rasisku, etnisku vai citu tamlīdzīgu iemeslu dēļ, kā arī saturu, kas pārkāpj personu tiesības uz privātumu.
   3. Ļaunprātīgi izmantot jebkādas fiziskas vai juridiskas personas identificējošo informāciju, vai maldinātu par Lietotāja saistību ar kādu fizisku vai juridisku personu;
   4. Ievadīt Vietnē, nosūtīt un/vai pārsūtīt pa e-pastu, pārraidīt vai citādi darīt pieejamu jebkādu saturu, kuru saskaņā ar normatīvajiem aktiem nav tiesības darīt zināmu citām personām.
   5. Ievadīt Vietnē, nosūtīt un/vai pārsūtīt pa e-pastu, pārraidīt vai citādi darīt pieejamu jebkādu saturu, kas satur datorvīrusus vai datoru kodus, datnes, programmas, kas paredzētas jebkādas datoru programmatūras, aparatūras vai telekomunikāciju aprīkojuma darbības pārtraukšanai, iznīcināšanai vai ierobežošanai.
   6. Prettiesiski apstrādāt personu identificējošus datus par citiem Vietnes lietotājiem;
  11. Lietotājam ir tiesības rakstiski vērsties pie Vietnes uzturētāja ar iesniegumiem, priekšlikumiem vai sūdzībām par saņemtajiem pakalpojumiem un/vai Vietnes darbības saistītiem jautājumiem.
  12. Vietnes uzturētājs, nepieciešamības gadījumā var uzlabot/grozīt lietošanas noteikumus, kuri nekavējoties tiks publicēti Vietnē.
  13. Jebkuras lietošanas noteikumu izmaiņas ir spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas šajā lapā Vietnē.
 6. Vietnes abonements un tā iegāde:
  1. Vietnes abonementu, Lietotājs var iegādāties par fiksētu maksu un cena norādīta Vietnē pirms maksājuma veikšanas.
  2. Vietnes abonementa maksa norādīta, ieskaitot visus nodokļus.
  3. Iegādāties Vietnes abonementu var tikai Vietnes lietotājs.
  4. Lietotājs izvēlas Vietnes abonementa apmaksas veidu, ievada un apstiprina nepieciešamo informāciju.
  5. Lietotājam piešķirto piekļuvi Vietnei nav tiesību nodot citām personām.
 7. Norēķinu kārtība:
  1. Vietnē abonementa cenas tiek norādītas eiro valūtā, ieskaitot nodevas un nodokļu maksājumus. Visas papildu izmaksas, ja tādas ir, kādas papildu izmaksas, tās tiek skaidri norādītas pirms pasūtījuma noformēšanas.
  2. Lietotājs abonementu var iegādāties, izmantojot bankas norēķinu karti.
  3. Lietotājs veicot apmaksu, izvēlas abonementa regulāro apmaksas veidu, kas norisināsies automātiski, ik mēnesi, līdz brīdim, kad Lietotājs izvēlēsies to pārtraukt.
  4. Lietotājs pēc abonementa maksas veikšanas saņem Vietnes uzturētājs apstiprinājumu uz e-pastu.
  5. Veicot abonementa apmaksu, var tikt iekasēta komisijas maksa par rēķina summas apmaksas transakcijas veikšanu. Komisijas maksas lielumu nosaka konkrētā norēķinu pakalpojuma sniedzējs (turpmāk – Banka).
  6. Banka turpmāko norēķinu veikšanai veic norēķinu kartes datu saglabāšanu.
  7. Ja samaksa par abonementu netiek saņemta, piekļuve Vietnei tiek bloķēta līdz samaksas veikšanas brīdim.
  8. Lietotājs ir tiesīgs atteikties no Vietnes abonementa, veicot atbilstošas izmaiņas Vietnē. Atteikums šajā gadījumā attiecas uz abonēšanas periodu, par kuru Lietotājs nav veicis samaksu un/vai neplāno to darīt.
Ziņot par kļūdu