Reklāmas izvietošanas noteikumi

Reģistrējies portāla Edy365.com lietotājs (turpmāk tekstā KLIENTS) no vienas puses un SIA “Edy365.com” (turpmāks tekstā EDY365.COM) no otras puses – Puses (abas kopā turpmāk tekstā sauktas Puses, katra atsevišķi – Puse),

 1. Pasūtījums
  1. Klients iesniedz EDY365.COM pašapkalpošanās portālā pieprasījumu reklāmas izvietošanai uz EDY365.COM lapu banneru vietām, turpmāk tekstā – Pasūtījums. Pasūtījums kļūst saistošs un Reklāmas izvietošanas noteikumi uzskatāmi par Pasūtījuma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad EDY365.COM ir apstiprinājis pieprasījumu un nosūtījis Klientam portālā apstiprinājumu (turpmāk - Pasūtījuma apstiprinājums) un Puses parakstījušas to.
  2. Pasūtījumā Klients norāda vēlamo bannera vietu, auditoriju, reklāmas budžetu, skatījuma skaitu, rādīšanas daudzumu izvietošanai un laika periodu reklāmas materiālu eksponēšanai uz EDY365.COM reklāmas banneru laukumiem. Reģistrētā profila lietotājs, kurš veic Pasūtījumu, tiek uzskatīts par Klienta pilnvaroto personu tā izpildes koordinēšanai un citu konkrētajam pasūtījumam specifisku informāciju.
  3. EDY365.COM portālā pirms Pasūtījuma apstiprinājuma, tiek norādīta cena par EDY365.COM pakalpojumiem, turpmāk tekstā – Pasūtījuma cena, nepieciešamie reklāmas materiālu parametri, kurus Klientam ir jāiesniedz, lai reklāma tiktu attēlota atbilstoši iepriekš definētajiem parametriem. EDY365.COM pilnvarotās personas Pasūtījuma izpildes koordinēšanai apstiprina Klienta Pasūtījumu vai arī to noraida norādot uz nepieciešamajiem labojumiem reklāmas izvietošanai.
  4. Laika periods reklāmas materiālu labošanai EDY365.COM ir noteicis kā 1 kalendāro mēnesi. Apmaksas avanss netiek atgriezts, taču ir pārceļams uz citiem EDY365.COM pakalpojumiem, kā piemēram platformas pakalpojumu abonēšanai.
  5. EDY365.COM 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtījuma iesniegšanas ir jāsniedz apstiprinājums vai noraidījums Pasūtījumam.
 2. Pušu tiesības un pienākumi
  1. EDY365.COM apņemas izvietot Klienta reklāmas materiālus uz EDY365.COM portāla banneru vietām saskaņā ar Pasūtījuma apstiprinājuma noteikumiem.
  2. EDY365.COM nenes atbildību par izvietotās reklāmas vizuālo izskatu reklāmas izvietošanas laikā. Gadījumā, ja tiek konstatēti kādi reklāmas materiālu vizuālas problēmas vai trūkumi, kas traucē to pienācīgai eksponēšanai, EDY365.COM apņemas veikt trūkumu novēršanu 48h (četrdesmit astoņas stundas) laikā pēc Klienta rakstiskas sūdzības saņemšanas uz e-pastu support@edy365.com
  3. EDY365.COM neatbild par reklāmas izvietošanas saistību neizpildi vai izpildes nokavējumu nepārvaramas varas apstākļu gadījumā. Ar nepārvaramas varas apstākļiem saprotami cilvēku nemieri, karš, streiki, ugunsgrēki, plūdi, citas dabas vai cilvēku izraisītas katastrofas, valsts vai pašvaldības iestāžu lēmumi, rīkojumi vai cita rīcība, vai jebkuri citi apstākļi, kas traucē Pasūtījuma izpildi un kurus EDY365.COM nevar ietekmēt, kā arī elektroenerģijas, un ūdens padeves neparedzēti pārtraukumi, interneta traucējumi, kiberuzbrukumi IT sistēmām.
  4. Klients atbild par reklāmas saturu un tā atbilstību tiesību aktu un likumu prasībām un no tā izrietošām jebkura veida juridiskām sekām vai finansiālām izmaksām. Klienta reklāmas materiāliem ir jāatbilst EDY365.COM tehniskajām prasībām. Aktuālā versija EDY365.COM materiālu tehniskajām prasībām ir atrodama www.edy365.com interneta adresē.
  5. Klientam atbilstoši jāreaģē uz attiecīgo valsts vai pašvaldību iestāžu komentāriem par izmaiņām reklāmas materiālos vai piedāvātajos reklāmas materiālos un jāmaina tie atbilstoši valsts vai pašvaldību institūciju prasībām. Gadījumā, ja Klients neievēro valsts vai pašvaldības iestāžu norādījumus, viņš uzņemas visu atbildība vai citas ar to saistītas juridiskas sekas un izmaksas.
  6. EDY365.COM var atteikties izvietot Klienta reklāmu, ja uzskatīs to vizuāli un/vai saturiski nepiemērotu izglītības satura platformai.
  7. Klients apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt EDY365.COM interneta adresē www.edy365.com publicētajai Privātuma un Sikdatņu Informācijai.
 3. Tehniskās prasības
  1. Parakstot Pasūtījuma apstiprinājumu, Klients apliecina, ka tas ir saņēmis un iepazinies ar tehniskajām prasībām, kurām jāatbilst reklāmas materiāliem, lai tos varētu kvalitatīvi izvietot un eksponēt uz EDY365.COM reklāmas banneru vietām.
 4. Reklāmas izvietošanas noteikumu spēkā esamība
  1. Reklāmas izvietošanas noteikumi stājas spēkā ar Pasūtījuma apstiprinājuma brīdi un ir spēkā līdz abu pušu saistību izpildei.
  2. Ja kāds no Reklāmas izvietošanas noteikumu noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Reklāmas izvietošanas noteikumu spēkā esamību.
 5. Korespondence
  1. Jebkāda korespondence saistībā arī Pasūtījuma apstiprinājumiem un Reklāmas izvietošanas noteikumiem nododama Pusei rokās, nosūtama pa pastu, ar kurjerpastu, vai e-pastu uz sekojošiem kontaktiem, vai pasūtījuma apstiprinājumā norādītiem rekvizītiem.
   1. EDY365.COM – adrese; Ogres nov., Ogresgala pag., Ogresgals, Ziedu iela 15; support@edy365.com
   2. Klientam – norādīts platformā.
 6. Piemērojamais likums un strīdu izšķiršanas kārtība
  1. Ar Pasūtījuma apstiprinājumu un Reklāmas izvietošanas noteikumiem nodibinātās saistības regulē Latvijas Republikas tiesību akti. Visi strīdi, pretrunas vai prasījumi, kas izriet no Pušu savstarpējām saistībām vai ir saistībā ar to vai tā neizpildi, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiek risināti sarunu ceļā. Ja sarunu ceļā netiek panākta Pušu vienošanās, strīds izšķirams Latvijas Republikas tiesā.
Ziņot par kļūdu