Darba vidē balstītas mācības

Laptop Laptop screen Mobile screen Mobile

ESF projekts “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” Nr.8.5.1.0/16/I001, kuru īsteno LDDK. Projekta mērķis ir palielināt kvalificētu vidējo profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai darba devēja vadītās praktiskās mācībās un mācību praksēs. Bet galvenais - Jūs, kā uzņēmums variet apmācīt un sagatavot uzņēmumam jaunus, spēcīgus kadrus, turklāt iesaistīties ne tikai darba procesā, bet arī mācību procesā, rādīt labo piemēru. Projektā ir iesaistījušās Vidējās profesionālās izglītības iestādes no visas Latvijas un kvalificējas visi audzēkņi, kuri iegūst 2. un 3. kvalifikāciju.


Projekts finansiāli atbalsta uzņēmumu - par darbu, ko uzņēmums veic audzēknim prakses vai mācību laikā ierādot iemaņas.


PROJEKTA attiecināmās izmaksas

Atbalsts uzņēmējam:

  1. Par darba vidē balstītu (DVB) mācību vadītāja nodrošināšanu vienam DVB mācībās iesaistītajam izglītojamam - Atbalsts uzņēmējam līdz 272,32 EUR mēnesī (1,48 h) par DVB mācību vadītāja nodrošināšanu vienam DVB mācībās iesaistītajam audzēknim. Atkarībā no stundu skaita, mēnesī, ko audzēknis pavada uzņēmumā (Pēc individuālā plāna);
  2. par atbilstošas mācību prakses un praktisko mācību nodrošināšanu (kvalifikācijas prakse) - par vienu praktikantu vienā prakses reizē - 7,11 EUR par vienu dienu, ne vairāk kā trīs apmaksātas dienas - 21,33 Eur/nedēļā par vienu audzēkni vienā iesaistes reizē, Atkarībā no nedēļu skaita, ko audzēknis pavada uzņēmumā (Pēc 3pusējā līguma);

Fiksēto izmaksu segšana - audzēkņa civiltiesiskā apdrošināšana, individuālie aizsardzības līdzekļi - komplekts (katrai kvalifikācijai pēc metodikas), obligātās veselības pārbaudes, vakcinācija. Audzēknis var saņemt finansiālu atbalstu līdz 80 EUR viena mācību gada laikā par transportu (sabiedriskā transporta biļešu vai degvielas izmaksu un dienesta viesnīcu), šos izdevumus audzēknis kārto sadarbība ar profesionālo skolu.


Lai piedalītos Projektā, pirmais solis ir noslēgt sadarbības līgumu ar LDDK uz visu projekta laiku līdz 2023. gadam, kas gan neuzliek Jums pienākumu katru periodu, gadu ņemt audzēkņus praksēs, bet pēc nepieciešamības. Sadarbības līgums darbosies gan uz DVB mācībām, gan mācību praksēm, kā arī Jums kā uzņēmumam būs iespēja sadarboties ar vairākām skolām Latvijā. Turklāt uzņēmumam ir iespēja nodrošināt mācību praksi vai DVBM dažādu specialitāšu audzēkņiem.

Projekta ietvaros jūsu uzņēmums var saņemt finansiālu atbalstu nodrošinot individuālos aizsardzības līdzekļu komplektus audzēkņiem atbilstošajā kvalifikācijā. Bet par to, kurš nodrošinās IAL komplektu audzēknim, jāvienojas ar skolu (Pie trīspusēja līguma ir obligāta VIENOŠANĀS PAR IZMAKSU SADALĪJUMU.

Ja ir kādi jautājumi, mēs priecāsimies par Jūsu zvanu:
Rīgas reģiona koordinators: +371 29809091
Vidzemes reģiona koordinators: +371 29461970
Zemgales reģiona koordinators: +371 26567439
Kurzemes reģiona koordinators: +371 22127717
Latgales reģiona koordinators: +371 29421087

Vairāk informācijas

ESF projekts “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” (Nr.8.5.1.0/16/I/001)

LATVIJAS DARBA DEVĒJU KONFEDERĀCIJA

Adrese: Raiņa bulvāris 4, 2.stāvs, Rīga, LV-1050

Ziņot par kļūdu